500 Million Animals Killed as Australia Fires Create “Apocalyptic” Smoke Plume Wider Than Europe