Few to No Anti-Bombing Voices as Trump Escalates Syria War